Jaagpaden

Folder campagne 'Het jaagpad is voor iedereen'

Wat zijn jaagpaden?

Jaagpaden zijn de verharde of onverharde trekwegen langs weerszijden van de kanalen. Het gebruik van het jaagpad is geregeld in het ‘algemeen en bijzonder scheepvaartreglement’ (koninklijk besluiten van 15 oktober 1935 en 7 september 1950).

Het jaagpad is een private dienstweg of exploitatieweg die nv De Scheepvaart toelaat om de decretale opdrachten vlot en efficiënt te kunnen vervullen, zoals het toezicht op de scheepvaart en het beheerde domeingoed, het onderhoud en de bouw van nieuwe infrastructuur (kaaimuren, bruggen …) de waterbeheersing, baggerwerken, bermbeheer enz.

Opgelet! Het jaagpad is geen fietspad zoals aangelegd langs openbare wegen, niettegenstaande bepaalde trajecten van het verharde jaagpad deel uit maken van de provinciale of gemeentelijke fietsroutenetwerken of plaatselijk in functionele fietsnetwerken zijn geïntegreerd (weg van en naar school of werk). Zoals aangegeven is het jaagpad immers een exploitatieweg waarop ook motorvoertuigen kunnen worden toegelaten.

Om deze reglementering kenbaar te maken werd aan de toegang tot een jaagpad in hoofdzaak de onderstaande signalisatie geplaatst. Het politioneel toezicht wordt uitgeoefend door het daartoe aangesteld personeel van nv De Scheepvaart en de federale en lokale politiediensten.
In het kader van recreatieve evenementen, zoals triatlons en watersportorganisaties, kan het jaagpad ook deel uitmaken van het parcours of worden afgesloten voor de duur van de wedstrijden. Sommige onverharde jaagpaden kunnen ook in ruiternetwerken worden opgenomen.

Wie mag op het jaagpad komen?

 1. Het bevoegde personeel van nv De Scheepvaart in de uitoefening van haar opdrachten met dienstvoertuigen op het jaagpad rijden, maar kan hun functie niet aanwenden om het jaagpad te gebruiken als alternatief voor het woon- werkverkeer of als sluiproute om files te vermijden.
   
 2. De werknemers van bedrijven die in opdracht van nv  De Scheepvaart werken uitvoeren, krijgen onder bepaalde voorwaarden een vergunning om op het jaagpad te rijden.
   
 3. In het kader van watergebonden activiteiten kunnen werknemers van bedrijven een vergunning krijgen om met voertuigen over een beperkte afstand op het jaagpad te rijden.
   
 4. Er kan een vergunning verleend worden aan actieve schippers, scheepsbevrachters, rederijen, scheepsherstellers en bevoorraders, binnenvaartorganisaties, nutsmaatschappijen (VMW, Infrax, IVEKA, PIDPA, Belgacom, Infrabel ...) voor aanleg en toezicht op leidingen, openbare diensten en administraties zoals de Afdeling Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij enz.
   
 5. Een bijzondere categorie zijn de minder-valide hengelaars die onder bepaalde strikte voorwaarden een vergunning kunnen krijgen om met hun voertuig over een beperkte afstand op het jaagpad te rijden vanaf de dichtst bijgelegen openbare weg tot de visplaats.
   
 6. Geen vergunning nodig: voetgangers, fietsers en de bromfietsers (klasse A).

Hoe snel mag ik rijden op het jaagpad?

De maximum toegelaten snelheid op het jaagpad bedraagt 30 km/u.
De gebruikers, ook fietsers en bromfietsers en het bevoegde personeel van nv De Scheepvaart in de uitoefening van hun functie, moeten hun snelheid aanpassen o.a. wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, de weersomstandigheden, het zicht, de staat van de weg en moeten zij voldoende veiligheidsafstand aanhouden t.o.v. andere gebruikers van het jaagpad en in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis.
Hou er ook altijd rekening mee dat de plaatselijke signalisatie steeds voorrang heeft op de vergunning. Zo kan het verkeer op het jaagpad tijdelijk of definitief worden omgeleid voor  los- of laadactiviteiten aan de kaaimuren.

Voor meer informatie over jaagpaden en de vergunning kan je terecht bij info@descheepvaart.be of 011 29 84 00.