Afvalbeheersplan zeevaart

Tijdens hun reis produceren schepen afval. Dit afval omvat bijvoorbeeld voedselafval van de bemanning, huishoudelijk afval (zoals plastic, karton, papier), afvalolie en onderhoudsafval uit de machinekamer zoals roet, machineonderdelen, verfresten en poetslappen, maar ook het afval van tijdens het laden. Het betreft bijvoorbeeld de restanten van een lading in het ruim of in de tanks van het schip die na het lossen en schoonmaken achterblijven.

Zowel internationaal als nationaal wordt er getracht de pollutie van zeeschepen op zee te reguleren en terug te dringen. Daarom is het van belang dat schepen hun scheeps- en ladingsafval kunnen afgeven in de aanloophaven (plaats met verbeteringswerkzaamheden en voorzieningen die voornamelijk dienen voor de ontvangst van schepen). nv De Scheepvaart heeft samen met Waterwegen en Zeekanaal vzw de afspraken over scheepsafval van de zeevaart vastgelegd in een nieuw afvalbeheersplan dat geldig is van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018.

In het nieuwe afvalbeheersplan werd enkel de wijze van aanmelding aangepast, waarbij alle vereiste gegevens over het zeeschip (reisgegevens, afval, veiligheid (ISPS) en opvarenden) op eenvoudige elektronische wijze en in één keer via het e-loket (APICS) door de scheepsagent kunnen worden aangeleverd.

Havenontvangstvoorzieningen

Elk zeeschip dat de haven aanloopt, draagt financieel bij voor de inzameling en verwerking van het scheepsafval, ongeacht of het gebruik maakt van een havenontvangstvoorziening. Dat is het uitgangspunt. De afvalbijdrage bedraagt 50 euro (vanaf 01/01/2016). Deze afvalbijdrage is enkel voor zeeschepen en is bijgevolg vrijgesteld van BTW. De kapitein van een zeeschip of zijn agent  (vooraleer zijn schip het sluizencomplex van Wijnegem binnenvaart) moet alle informatie over o.a. scheepsafval via het APICS-loket vooraf aanmelden. Bij de aanmelding geeft de kapitein aan hoeveel huisvuil MARPOL ANNEX V hij wenst af te geven op het sluizencomplex van Wijnegem. Aan de sluis van Wijnegem krijgt de schipper de mogelijkheid om 1m³ (8 vuilniszakken) huishoudelijk afval gratis te ontschepen in de daartoe voorzien afvalcontainers. Dit kan zowel bij aankomst als bij vertrek van het schip. Voor elke supplementaire m³ ontscheept huisvuil in Wijnegem, moet het vaartuig het werkelijke bedrag voor ophaling, analyse en verwerking van het afval betalen.

Voor de inzameling van olie- en vethoudend afval (MARPOL ANNEX I) kan de kapitein beroep doen op geregistreerde en/of vergunde mobiele havenontvangstvoorzieningen. De actuele overzichtslijst van deze havenontvangstvoorzieningen vindt u hieronder in bijlage 1. De kapitein zal zelf contact opnemen met de mobiele havenontvangstvoorziening.

Hieronder vind je het afvalbeheersplan voor de zeevaart van nv De Scheepvaart en de bijbehorende bijlagen.

Downloads